www.radimlichy.net

      

     Home

     Kaktusy

     Itálie

     Fotograf

     Překlady
     a tlumočení

     Galerie

     Odkazy

     Mapa
     stránek

Historie, umění, významní rodáci...

Toskánské osady vznikaly na římských a etruských základech, z obranného důvodu většinou na kopcích a vyvýšeninách. Se zvyšujícím se bezpečím a rozvojem řemesla, obchodu a zemědělství se rozšiřovala i do nížin, avšak svoji obrannou funkci nepodceňovala. Větší města vzkvétala především díky své soběstačnosti a samovládě, menší byla pod jejich správou. Bohatství vedlo k rozvoji umění i kulturního života. Toho jsou v současné době dokladem četná muzea, která doslova přetékají exponáty, a dochovalá městská centra.

Toskánsko je bohaté na významné rodáky, snad ze všech v té době známých oborů, kteří díky kvetoucímu období měli možnost prosadit se, ačkoliv většinou v Mekce tehdejší doby – Florencii; kdo by neznal všeuměla Leonarda da Vinci, filozofa N. Machiavelliho, malíře rodu Lippi, geniálního Michelangela, lékaře Chiarugi nebo Dante Alighieriho – velkého kritika tehdejší doby a zakladatele moderního italského jazyka.

... a Medičejští

A samozřejmě celá dynastie Medičejských. Tato původně rolnická rodina přichází v polovině 13. stol. do Florencie s podnikatelskými záměry finančnického charakteru. Díky intuitivnímu a diplomatickému jednání se záhy dostává do čela florentské společnosti a snadno poráží své odpůrce i konkurenty. Medičejští jsou zárukou politické i finanční stability; dokázali sjednotit roztříštěné Toskánsko, uklidnili napjaté vztahy s papežským státem, a ačkoliv nebo snad právě proto, že změnili politický systém, stali se rovnocenným partnerem pro ostatní evropské vládnoucí rody, jímž nejednou byli dobrými věřiteli.

Medičejská dynastie dala světu tři papeže; mj. Lva X. - to je ten, co rád válčil, chodil na lov, hodoval a vynalezl prodávání odpustků; efektní reklamní trik, jak naplnit vatikánské pokladny. A dvě francouzské královny – mj. Kateřinu Medičejskou, ihned poté, co se provdala, zavřel ji její manžel na dobrých dvacet let do kláštera a na trůn si posadil milenku. Ale ona si to po ovdovění vynahradila; vládla až do smrti, své potomky dosadila do ostatních evropských rodin, vynalezla vidličku a zavedla módu budování koupelen, protože si všimla, že prostý lid, co se oproti šlechtě myje, netrpí tak nemocemi a umírá později. Paradoxně po období největšího rozkvětu rodu dochází k rychlému úpadku a v r. 1737 vymírá po meči.

Medičejští po sobě zanechali značný nemovitý majetek po celém Toskánsku, mj. i tzv. Medičejské vily. Panská sídla mající formu opevněné tvrze, letohrádku či velkostatku podle funkce, jakou měly plnit. Ať už nově zbudované nebo zakoupené a přestavěné, ve většině případech rodinným architektem Michelozzim di Bartolomeo, vynikají vysoce vkusným a praktickým řešením celé stavby, interiérů i zahrad, čehož následní majitelé svými úpravami již nedosáhli. Medičejští měli velký zájem o zúrodňování půdy a krajinotvorbu, což lze poznat i z využívání přilehlých pozemků. Medičejské vily jsou v současnosti z větší části státním majetkem přístupným veřejnosti.

Kontakt: info@radimlichy.net